„Mój Prąd” jest projektem rządowym, który umożliwia refundację do 50% kosztów kwalifikowanych przy inwestycjach związanych z mikro instalacją fotowoltaiczną PV o mocy 2-10 kw.

W ramach dotacji można pozyskać do 5 tyś. zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają inwestycje niezakończone przed dniem  23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

panele fotowoltaiczne

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się  w trybie konkursowym.

Z dotacji może skorzystać każda osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która zawarła umowę regulującą kwestie wprowadzania do sieci wytworzonej energii elektrycznej.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

panele fotowoltaiczne

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa