"Czyste powietrze" cel programu poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Budżet programu wynosi
103 mld zł: - w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł; - w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

czyste i świeże powietrze

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja – poziom dofinansowania jest uzależniony od kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym, maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych

Pożyczka – kwota pożyczki jest ustalana indywidualnie na podstawie regulaminu programu. Maksymalny okres finansowania wynosi 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne (WIBOR 12M + 70 pkt. bazowych) i nie mniej niż 2% rocznie.  W ramach pożyczki możliwe jest udzielenie karencji w spłacie, maksymalnie do 12 miesięcy od dnia zakończenie inwestycji.

Istnieje możliwość łączenia obu form dofinansowania.

Beneficjentami są osoby fizyczne:

Mający nieruchomość

 • będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.

Budujący nieruchomości

 • będące właścicielami/ współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

dofinansowania

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).

2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków

1) Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

2) Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

3) Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są określone w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Koszty Kwalifikowane

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny

Dla pożyczki ograniczona jest maksymalnymi kosztami jednostkowymi określonymi szczegółowo w regulaminie programu.

Szczegółowy zakres i poziom dofinansowania  produktów i usług dostępnych na eko2020 w ramach programu „Czyste Powietrze”

Tabela obejmuje koszty kwalifikowane zakupu urządzeń, instalacji, materiałów oraz wykonania usługi demontażu i montażu:

Lp.

Urządzenia, instalacje, materiały budowlane, w tym usługa montażu i demontażu

Wymagania techniczne

Maksymalny koszt  kwalifikowany

1

węzeł cieplny z programatorem
temperatury;

Wymagania techniczne zgodne z
obowiązującym prawem

do 10 000 zł

2

pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem;

Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

do 30 000 zł

3

pompa ciepła ( grunt/ woda, woda/woda) z osprzętem;

Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

do 45 000 zł

4

kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz;

Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa gazowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

do 15 000 zł

5

kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej;

Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa olejowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

do 15 000 zł

 

6

urządzenie grzewcze, materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem

do 10 000zł

7

kocioł na paliwo stałe ( węgiel gruby,średni,miałowy) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 • Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)
 • Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione.

do 10 000zł

8

kocioł na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem

 • Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)
 • Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione.

do 20 000 zł

 

9

przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła

Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem

do 5 000 zł

10

przyłącze cieplne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła

Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem

do 10 000 zł

11

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła,*

Wymagania techniczne zgodne  z obowiązującym prawem

do 8 000 zł

12

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej

Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem

do 15 000 zł

13

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania

ciepłej wody użytkowej

Wymagania techniczne zgodne

z obowiązującym prawem

14

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze- powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,

do 10 000 zł

15

kolektor słoneczny z osprzętem **

Kolektory słoneczne muszą posiadać:

 • certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN- EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” lub
 • europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadane przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

do 8 000 zł

16

ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem**

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności:

 • z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
 • z normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,
 • lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE.

Koszt kwalfikowalny instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł.

do 30 000 zł

* z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej

**Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.