fbpx
Kotły na pelet. Pompy ciepła. Piecyki na pellet. Kotły na gaz. Rozwiązania komercyjne.
Menu Zamknij

"Czyste powietrze"

cel programu poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Budżet programu wynosi

103 mld zł:
- w formie bezzwrotnej (dotacje):
63,3 mld zł;
- w formie zwrotnej (pożyczki):
39,7 mld zł.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja – poziom dofinansowania jest uzależniony od kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym, maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych

Pożyczka – kwota pożyczki jest ustalana indywidualnie na podstawie regulaminu programu. Maksymalny okres finansowania wynosi 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne (WIBOR 12M + 70 pkt. bazowych) i nie mniej niż 2% rocznie. W ramach pożyczki możliwe jest udzielenie karencji w spłacie, maksymalnie do 12 miesięcy od dnia zakończenie inwestycji.

Istnieje możliwość łączenia obu form dofinansowania.

Beneficjentami są osoby fizyczne:

KOCIOŁ NA PELLET

 • Spalanie pelletu jest w pełni ekologiczne i nie szkodzi środowisku.
 • Podczas spalania pellet pozostawia małe ilości popiołu od 0,24-1%. Popiół z peletu wykorzystywany jest jako nawóz.
 • Kocioł nie wymaga częstego czyszczenia. Pellet nie zostawia żadnego pyłu ani zapachu dymu.
 • Kocioł na pellet jest droższy w zakupie od kotła na ekogroszek, ale tańszy w utrzymaniu.
 • Ceny pelletu są porównywalne do ekogroszku, natomiast pellet jest mniej kaloryczny 18-20 MJ/kg. Pellet nie przekracza 10% wilgotności i nie zawiera miału.

KOCIOŁ NA EKOGROSZEK

 • Spalanie Ekogroszku jest mniej szkodliwe niż spalanie węgla ale nadal emituje szkodliwe gazy do atmosfery.
 • Spalanie ekogroszku tworzy spore ilości popiołu od 4-15%, który trzeba dodatkowo utylizować.
 • Utrzymanie kotła w czystości jest bardzo pracochłonne. Ekogroszek wytwarza pył który się osadza w kotłowni, dym przenika do innych pomieszczeń. Duża produkcja popiołu oznacza częste czyszczenie kotła.
 • Kotły na ekogroszzek można nabyć w niskich cenach, są jednak droższe w utrzymaniu od pelletowych.
 • Cena ekogroszku jest porównywalna do pelletu. Ekogroszek jest bardziej kaloryczny 24-26 MJ/kg. Musimy pamiętać że ekogroszek ma 20% wilgotności, czyli na 25kg paliwa 5kg to woda na którą trzeba dostarczyć więcej energii do spalenia.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
 2. środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
 2. Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
 3. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są określone w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Koszty Kwalifikowane

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny

Dla pożyczki ograniczona jest maksymalnymi kosztami jednostkowymi określonymi szczegółowo w regulaminie programu.

Szczegółowy zakres i poziom dofinansowania produktów i usług dostępnych na eko2020 w ramach programu „Czyste Powietrze”

Lp. Urządzenia, instalacje, materiały budowlane, w tym usługa montażu i demontażu Wymagania techniczne Maksymalny koszt kwalifikowany
1
węzeł cieplny z programatorem temperatury;
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 10 000 zł
2
pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem;
Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
do 30 000 zł
3
pompa ciepła ( grunt/ woda, woda/woda) z osprzętem;
Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
do 45 000 zł
4
kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz;
Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa gazowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
do 15 000 zł
5
kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej;
Zakupione i montowane nowe kotły na paliwa olejowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
do 15 000 zł
6
urządzenie grzewcze, materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 10 000zł
7
kocioł na paliwo stałe ( węgiel gruby,średni,miałowy) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
• Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)

• Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione.
do 10 000zł
8
kocioł na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem
• Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)

• Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione.
do 20 000 zł
9
przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 5 000 zł
10
przyłącze cieplne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 10 000 zł
11
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła,*
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 8 000 zł
12
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 15 000 zł
13
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania
ciepłej wody użytkowej
Wymagania techniczne zgodne z obowiązującym prawem
do 15 000 zł
14
materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;
Układ wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze- powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
do 10 000 zł
15
kolektor słoneczny z osprzętem **
Kolektory słoneczne muszą posiadać:

• certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN- EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” lub

• europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadane przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
do 8 000 zł
16
ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem**
Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności:

• z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub

• z normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,

• lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE.

Koszt kwalfikowalny instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł
do 30 000 zł

* z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej

**Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.